This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tình huống release module B nhưng không có module A khi 2 module đã phát triển xong tuần tự

Blog September 21, 2023 0

Tình huống

Có 2 branch developmaster tương ứng với 2 môi trường server. Có 2 module cần triển khai như thế này:

  • Module A -> branch A -> Làm xong merge branch develop -> Tạo nhánh release A nhưng k tạo tag release.
  • Sau khi làm xong module A thì tới module B.
    Module B -> branch B từ develop -> Làm xong merge vào branch develop -> Tạo nhánh release B.
    Bây giờ tạo tag release thì KH thay đổi chỉ yêu cầu release module B chứ k có module A.

Giải pháp

Tóm tắt: Module A đã làm xong và merge vào develop, module B được tạo brand từ develop ra và đã merge vào lại develop. Vậy nếu muốn release chỉ có nhánh module B thì:

  • Tạo brand từ nhánh develop trước khi có merge commit Module A => Đặt tên là Bb
  • Cherry pick cái commit pull request module B mà đã merge vào develop trước đó vào nhánh Bb mới vừa tạo => Đây là tag release mà KH bạn mong muốn.

Nam Le,


Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.