This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ai giúp tớ bài này cái……sao chạy không được vậy à….?:D

10cth1-2 October 2, 2011 4

[codes=c]#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define inputfile "C:/test.txt"
typedef struct GRAPH {
  int n;
  int a[MAX][MAX];
}DOTHI;
int docmatranke(char tenfile[100], DOTHI &g)
{
  FILE *f;
  f=fopen(tenfile,"rt");
  if(f==NULL)
  {
    printf("khong mo duoc file\n");
    return 0;
  }
  fscanf(f,"%d",&g.n);
  for(int i=0;i<g.n;i++)
  {
    for(int j=0;j<g.n;j++)
    {
      fscanf(f,"%d",&g.a[i][j]);
    }
  }
  fclose(f);
  return 1;
}
void xuatmatranke(DOTHI g)
{
  printf("so dinh cua do thi la %d\n",g.n);
  printf("ma tran ke cua do thi la\n");
  for(int i=0;i<g.n;i++)
  {
    printf("\t");
    for(int j=0;j<g.n;j++)
    {
      printf("%d",g.a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
}
void ditimcacdinhlienthong(DOTHI g,int nhan[MAX],int i){
  for(int j=0;j<g.n;j++)
  {
    if(g.a[i][j]!=0 && g.a[j]!=g.a[i])
    {
      nhan[j]=nhan[i];
      ditimcacdinhlienthong(g,nhan,j);
    }
  }
}
void xetlienthong(DOTHI g){
  int nhan[MAX];
        int i;
  for(i=0;i<g.n;i++)
  nhan[i]=0;
  int sothanhphanLT=0;
  for(i=0;i<g.n;i++)
  {
    if(nhan[i]==0)
    {
      sothanhphanLT++;
      nhan[i]=sothanhphanLT;
      ditimcacdinhlienthong(g,nhan,i);
    }
  }
  printf("so thanh phan lien thong la %d\n",sothanhphanLT);
  for(i=1;i<=sothanhphanLT;i++)
  {
    printf("thanh phan lien thong thu %d gom cac dinh",i);
    for(int j=0;j<g.n;j++)
    {
      if(nhan[j]==i) printf("%d",j);
      printf("\n");
    }
  }
}
void main()
{
  DOTHI g;
  clrscr();
  if(docmatranke(inputfile, g)==1)
  {
    printf("da lay thong tin do thi tu file thanh cong.\n\n");
    xuatmatranke(g);
    printf("bam 1 phim bat ky de bat dau xet tinh lien thong cua dot thi …\n\n");
    getch();
    xetlienthong(g);
  }
  getch();
}[/codes]


Last modified on December 9th, 2020 at 1:17 am

N.Nguyen99
N.Nguyen994 responds

 1. N.Nguyen99 says:

  chạy chương trình nó cứ hiện là không mở dược file……mà tui đã có file rồi

 2. le.qnam says:

  ò, theo tui khai báo MAX là 10 thì nó chạy bình thường [emot]stupid[/emot]

 3. africatruong says:

  Bạn dùng win ji`.nếu win7 thì bạn trong ổ đĩa C ban không luu tên file test.txt mà bạn chỉ lưu là test thui.file win7 tự định dạng cho bạn rồi.

 4. kenny says:

  bạn xem lại hàm ditimdinhlienthong, sửa câu lệnh if:
  if(g.a[i][j]!=0 && g.a[j]!=g.a[i]) =>>>> if(g.a[i][j]!=0 && nhan[j]!=nhan[i])
  Còn nếu bạn đã tạo file rồi mà ko mở đc file, thì bạn xem lại đường dẫn file, xem file của bạn có phải trong ổ đĩa C hay không, lưu ý dấu / và dấu \

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.