This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Bài giảng, tài liệu và Demo môn Web

10cth1-2 April 2, 2013 1

A- Tài liệu:
– Của Giảng viên:
               – thầy Huỳnh Quốc Bảo | Thực hành
               – Thực hành thiết kế web
               – slide cô Thu: LTWEBASPX_Tuan2_3.pdf | ADO_12.3.2013
– Sưu tầm:
               – HTML 4.0 Reference (bản Tiếng Anh đầy đủ)
               – CSS Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) (bản Tiếng Anh đầy đủ v2.1), CSS_Tiếng Việt
               – Core JavaScript Reference 1.5, Javascript and XML (bản Tiếng Anh đầy đủ)
               – Hướng dẫn Dreamweaver (bản Tiếng Việt)

B- Công cụ: Xem ở “Tài liệu” -> “Công cụ học tập

C- Demo source:
Ngày 1: [attach]43[/attach]

Ngày 12.03.2013: http://www.mediafire.com/?25y4i6wdsz3aw9t

Ngày 19.03.2013: http://www.mediafire.com/?ei17yl9xoh0nici

Ngày 26.03.2013: http://www.mediafire.com/?iui0c1msuxo1sqe

Ngày 02.04.2013: http://sdrv.ms/10s6uGv

Ngày 09.04.2013 – Add to Cart with AJAX: http://www.mediafire.com/?ba4q3pqxkq95qzo


Last modified on December 4th, 2020 at 11:59 am

Nam Le
lequocnamOne respond

  1. le.qnam says:

    Tài liệu liên quan của cô Nam sẽ úp vào bài này nhé, ko tạo bài mới để tránh khó tìm kiếm nà [emot]hamarneh[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.