This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Bài tập toán Rời rạc !!!

10cth1-2 December 2, 2010 4

Thầy kiêu vê làm các bài tập sau ùi đem nộp lại:
Bài 14, 15, 17 trang 117
Bài 25, 26 trang 119
trong quyển “Toán rời rạc” của GS Nguyễn Hữu Anh, nhà xuất bản Lao động xã hội


Last modified on September 6th, 2020 at 4:36 pm

Nam Le
lequocnam4 responds

  1. khanhomen says:

    môn nì hôm bữa vắng hơn nhiều ai cóa đi học thi lèm ui pots bài lên cho mọi người đi

  2. có ai làm xong toán rời rạc chưa……

  3. kenny says:

    làm vào giấy A4 hay sao?

  4. Chung_1992GL says:

    alo ai làm toán rời rạc rồi thì post giùm ý….thank[emot]zan[/emot][emot]zan[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.