This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Bài thực hành 4 – Hình chữ nhật với toạ độ điểm [oop]

10cth1-2 March 15, 2012 2

Mình làm tạm như vầy, các bạn có code nào hay thì post nhe. Lớp mình nhiều nhân tài mà giấu nghề quá, chẳng ai lên post bài làm cho anh em thảo luận học hỏi j hết .

Bài làm theo đề yêu cầu, đề thì các bạn có ròi nhe

HÌnh chữ nhật:

[codes=java]import java.util.*;
import java.io.*;

class hcn
{
  private int dai, rong;
  
  public hcn()
  {
    dai=rong=1;
  }
  
  public hcn(int d, int r)
  {
    dai=d;
    rong=r;
  }
  /*public hcn(hcn h)
  {
    this.dai=h.dai;
    this.rong=h.rong;
  }*/
  
  public void nhap()
  {
    Scanner nh=new Scanner(System.in);
    System.out.print(“Nhap do dai:”); dai=nh.nextInt();
    System.out.print(“Nhap do rong:”); rong=nh.nextInt();
  }
  
  public void xuat()
  {
    System.out.print(“dai: “+dai+” rong: “+rong);
  }
  
  public int chuvi()
  {
    int cv=(float)((dai+rong)/2);
    return cv;
  }
  
  public int dientich()
  {
    int dt=(dai*rong);
    return dt;
  }
  
}

class Test
{
  public static void main (String[] args) {
    hcn h=new hcn();
    h.nhap();
    h.xuat();
    System.out.print(“\nchu vi la: “+h.chuvi());
    System.out.print(“\nDien tich la: “+h.dientich());
}
}[/codes]

Toạ độ điểm:

[codes=java]import java.util.*;
import java.io.*;

class toado
{
  private float tung,hoanh;
  
  public toado()
  {
    tung=hoanh=0;
  }
  
  public toado(float tung, float hoanh)
  {
    this.tung=tung;this.hoanh=hoanh;
  }
  
  public toado(toado t)
  {
    this.tung=t.tung;
    this.hoanh=t.hoanh;
  }
  
  public void nhap()
  {
    Scanner nh=new Scanner(System.in);
      System.out.print(“Nhap hoanh do:”);hoanh=nh.nextFloat();
      System.out.print(“Nhap tung do:”);tung=nh.nextFloat();
  }
  
  public void xuat()
  {
    System.out.print(“(“+hoanh+”, “+tung+”)”);
  }
  
  public toado doixungtung()
  {
    toado dx=new toado();
    dx.hoanh=hoanh;
    dx.tung=-tung;
    return dx;
  }
}

class Test
{
  public static void main (String[] args) {
    toado t=new toado();    
    t.nhap();
    t.xuat();
    System.out.print(“\nDiem doi xung qua truc tung: “);
    t.doixungtung().xuat();
    
    
}
}[/codes]


Last modified on December 9th, 2020 at 12:57 am

Nam Le
lequocnam2 responds

  1. nhcxtran says:

    sửa bài hình chữ nhật phần chu vi như thế này nữa là ok. nếu không khi nhập dài=5 rong =2 chăng hạn thì chuvi= 3.  public float chuvi()  {            float cv=(float)(dai+rong)/2;            return cv;  }

  2. le.qnam says:

    à à  quên ép kiểu nó về float [emot]uplook[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.