This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Bai thuc hanh so 7_lap trinh C

10cth1-2 December 8, 2010 4

vao day tai ve nha. bai nay minh tu lam khong giong bai tren lop thay day dau nha. hoi khac ti doa. hjhjhj
[codes=c]#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void lietke(int &n)
{  
  for(int i=0;i<=n;i++)
  {
    if(i%2==0 && i%3!=0)
      printf("%4d",i);
  }
}
void UCLN(int a,int b)
{
  printf("Nhap hai so nguyen a va b bat ky: ");
  scanf("%d %d",&a,&b);
  printf("UCLN cua %d va %d la: ",a,b);
  while(a!=b)
  {
    if(a>b)
      a-=b;
    else
      b-=a;
  }
  printf("%d",a);
}
void sohoanthien(int n)
{
  int s=0;
  for(int i=1;i<n;i++)
  {
    if(n%i==0)
      s=s+i;
  }
    if(s==n)
      printf("So %d la so hoan thien\n",n);
    else
      printf("So %d khong la so hoan thien\n",n);
}

void main()
{
  int x,i,n,chon,a,b;
  
  //nhap chon lua cua nguoi dung
  
  do{
    printf("\n\t\t\t\t****\n");
    printf("\t\t\t\t****  MENU  ****\n");
    printf("\t\t\t\t****\n");
    printf("\t\t1: Nhap so nguyen\n");
    printf("\t\t2: Liet ke cac so chan khong chia het cho 3 tu 1 den n\n");
    printf("\t\t3: Kiem tra n co la so hoan thien khong\n");
    printf("\t\t4: Tim uoc chung lon nhat cua hai so nguyen\n");
    printf("\t\t0: Thoat khoi chuong trinh\n\n");
    printf("\t\tHay chon cong viec: ");
    scanf("%d",&chon);
    switch(chon)
    {
      case 1:
        printf("Nhap vao so nguyen n: ");
        scanf("%d",&n);
        break;
      case 2:
        lietke(n);
        break;
      case 3:
        sohoanthien(n);
        break;
      case 4:
        UCLN(a,b);
        break;
      default:
        chon = 0;
        break;
    }
    getch();
  }while(chon!=0);
}[/codes]

http://www.mediafire.com/?35zqrkrwxbz8zyr


Last modified on March 31st, 2021 at 1:27 am

minhphuong380
minhphuong3804 responds

 1. le.qnam says:

  minhphong380 là Sư Minh đúng hông? Lần sau bạn gửi đúng chuyên mục cho dễ xem và tìm kiếm nhé [emot]zan[/emot]

 2. mr.phupro says:

  post bài số 8-9 luôn đi Nam, bạn giỏi quá.

 3. le.qnam says:

  Her. cái này của ng ta post mà đâu phải của tui [emot]cry[/emot]

 4. pithu_cth01 says:

  bài bên dưới của mình, tuy chẳng giống ai nhưng cũng đều cho chung kết quả. bởi vì: tự tay mình làm. mỗi người làm 1 kiểu.
  bài của mình khai báo biến không gán &n
  [code=c]
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  void nhapso(int n)
  {

    printf("nhap vao n:");
    scanf("%d",&n);
    printf(" ban vua nhap vao so %d
  ",n);

  }
  void lietke(int  n)
  {
    printf("nhap vao n:");
    scanf("%d",&n);
    printf("so chan khong chia het cho 3 la:
  ");
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
  if (i% 2 ==0 || i%3!=0)
  {
  printf("%3d",i);
  }
  }
  }
  void sohoanthien(int n)
  {
    int s=0;
      printf("nhap vao n:");
    scanf("%d",&n);

        for (int i=1;i<n;i++)
      if (n%i==0) s+=i;
              if (s==n) printf("
  %d la so hoan thien

  ",n);
                  else printf("
  %d khong phai la so hoan thien

  ",n);
                  
  }

  void timucln(int a, int b)
  {
    printf("nhap vao 2 so a,b:");
    scanf("%d%d",&a,&b);

  while (a!=b )
      {
    if (a>b)
    
    a =( a – b);
    else b = b-a;
    }

  printf("UCLN la: %d", a);
  }

  void main()
  {
  int  n,a,b;
  int chon;
  do{
    clrscr;
    printf("
  **********THUC DON CONG VIEC**********

  ");
    printf(" 1: nhap vao so nguyen n
  ");
    printf(" 2: liet ke cac so chan khong chica het cho 3 tu 1 den n
  ");
    printf(" 3: cho biet n co phai la so hoan thien khong?
  ");
    printf(" 4: tim uoc chugn lon nhat cua 2 so nhap tu ban phim
  ");
    printf(" Hay chon cong viec:");
    scanf("%d",&chon);

    switch (chon)
    {
    case 1: nhapso(n);
    getch();
      break;
    case 2: lietke(n);
    getch();
      break;
    case 3:sohoanthien(n);
    getch();
      break;
    case 4: timucln(a,b) ;
    getch();
      break;
    case 0: getch();

      break ;
    }
  }
  while ( chon!=0);
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.