This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Batch DOS – Công cụ hỗ trợ chạy các ứng dụng 16bit

10cth1-2, Blog November 10, 2010 0

Batch DOS là một Wrapper của DOSBox – một chương trình giả lập mã nguồn mở và miễn phí của máy tính cá nhân Intel x86 được thiết kế cho mục đích chạy phần mềm được tạo cho hệ điều hành đĩa trên máy tính tương thích IBM PC, chủ yếu là trò chơi điện tử DOS. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2002, khi công nghệ DOS đang trở nên lỗi thời. Trang chủ của DOSBox: https://www.dosbox.com/

Chương trình viết bằng AutoIt vào tầm năm 2010, hôm nay sau 11 năm thì mình public tại github, cách hoạt động rất đơn giản là mở một File Explorer để chọn file exe.

Demo

Batch DOS

Trò chơi Dyna chạy ngon lành trên Windows 10 x64

Batch DOS

Nam Le


Last modified on March 31st, 2021 at 1:30 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.