This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Cấp số cộng với C

10cth1-2 March 28, 2012 0

Đề bài:

Tìm các số tự nhiên lẻ có ba chữ số. Ba chữ số này, theo trật tự từ trái qua phải tạo thành một cấp số cộng.

Phân tích:

1. x là số tự nhiên có ba chữ số: x = 100a + 10b + c.
2. x là số lẻ nên chữ số hàng đơn vị c phải là số lẻ: c = 1, 3, 5, 7, 9.
3. Chữ số hàng trăm của x phải khác 0: a = 1..9.
4. Nếu dãy a, b, c lập thành một cấp số cộng thì số đứng giữa b là trung bình cộng của hai số đầu và cuối: b = (a + c)/2 hay 2b = a+c.
Từ (4) ta suy ra (a + c) là số chẵn. Do c lẻ, (a + c) chẵn nên a lẻ.
Nếu biết a và c ta tính được x = 100a +10(a + c) / 2 + c
= 100a + 5(a + c) + c = 105a + 6c.
Vì chỉ có 5 chữ số lẻ là 1, 3, 5, 7 và 9 nên tổ hợp của a và c sẽ cho ta 25 số.

Bài của anh tsandtm:

[codes=c]//vong 1 chay cho so hang tram 1..7 "t" (moi lan lap cong 2 don vi)
//vong 2 chay cho so hang don vi =t->9 "dv"(moi lan lap cong 2 don vi)
//So hang chuc se duoc lay = t+dv/2

#include
#include

int main(){
    int sl=1;
    freopen("capsocong.txt","wt",stdout);
    for (int i=1;i<=7;i=i+2)
        for (int j=i+2;j<=9; j=j+2)
            {
            printf("%d)\t%d\n",sl,(i100)+((i+j)/2)10+j);
            sl++;
            }
                  
    } [/codes]

[codes=c]#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void main()
{
int a,b,i,j;
for(i=1;i<10;i+=2)
for(j=-4;j<5;j++)
{
  a=i+j;
  b=a+j;
  if(a>=0&&b>=0&&a<10&&b<10)
  printf("%d%d%d\n",a+j,a,i);
}
  getch();
}[/codes]

Nguồn: ithutech.info


Last modified on March 31st, 2021 at 12:53 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.