This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Câu hỏi ôn tập lí thuyết môn Hệ điều hành

10cth1-2 May 11, 2012 0

Thầy Hải gửi lớp 10cth4 và 10cth7, sau đó thầy Tuấn có gửi thông báo qua cho Nam thông báo đến các bạn nội dung ôn tập như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ của hệ điều hành. Phân loại hệ điều hành
2. Tiến trình (process) và tiểu trình (thread): Nguyên lý chung, thông tin lưu trữ và phân loại tiểu trình
3. Quản lý tiến trình: Các trạng thái và chế độ xử lý tiến trình
4. Quản lý tiến trình: Cấu trúc dữ liệu khối quản lý tiến trình và Thao tác trên tiến trình
5. Điều phối tiến trình: 5 Mục tiêu điều phối. Điều phối không độc quyền và điều phối độc quyền.
6. Tổ chức điều phối tiến trình: Chiến lược FIFO, xoay vòng (Round Robin),
7. Tổ chức điều phối tiến trình: Điều phối có ưu tiên, công việc ngắn nhất (Shortest-job-first SJF) và điều phối với nhiều mức độ ưu tiên
8. Liên lạc giữa các tiến trình: Các cơ chế liên lạc
9. Đồng bộ hóa (synchronisation): Yêu cầu độc quyền truy xuất, Yêu cầu phối hợp
10. Bài toán đồng bộ hóa: tranh điều khiển và miền găng
11. Giải pháp đồng bộ hóa: Giải pháp cờ hiệu
12. Giải pháp đồng bộ hóa: Giải pháp kiểm tra luân phiên
13. Giải pháp đồng bộ hóa: Giải pháp của Peterson
14. Giải pháp phần cứng: Cấm ngắt, TSL
15. Đồng bộ bằng Semaphores
16. Đồng bộ bằng Monitors
17. Quản lý bộ nhớ : địa chỉ vật lý và địa chỉ logic
18. Cấp phát bộ nhớ liên tục
19. Cấp phát bộ nhớ Phân đoạn (Segmentation)
20. Cấp phát bộ nhớ Phân trang ( Paging)
21. Cấp phát bộ nhớ Phân đoạn kết hợp phân trang (Paged segmentation)
22. Bộ nhớ ảo: Xử lý lỗi trang

nguồn: web khoa


Last modified on December 4th, 2020 at 11:29 pm

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.