This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Cấu trúc dữ liệu – giải thuật (ebook tham khảo)

10cth1-2 September 19, 2011 0

Cái này lụm trên net, thấy hay hay [emot]uplook[/emot]

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT
1.1. Tầm quan trọng của CTDL & GT trong một đề án tin học
1.2. Đánh giá Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
1.3. Kiểu dữ liệu
Câu hỏi và bài tập
CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (Searching)
2.1. Khái quát về tìm kiếm
2.2. Các giải thuật tìm kiếm nội
2.3. Các giải thuật tìm kiếm ngoại
Câu hỏi và bài tập
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT SẮP XẾP (SORTING)
3.1. Khái quát về sắp xếp
3.2. Các giải thuật sắp xếp nội
3.3. Các giải thuật sắp xếp ngoại
Câu hỏi và bài tập
CHƯƠNG 4: DANH SÁCH (LIST)
4.1. Khái niệm về danh
4.2. Các phép toán trên danh đặcdụng
4.4. Danh sách liên kết
4.5. Danh sách hạn
Câu hỏi và bài tập .
CHƯƠNG 5: CÂY (TREE)
5.1. Khái niệm – Biểu diễn cây
5.2. Cây nhị phân
5.3. Cây cân bằng
Câu hỏi và bài tập
ÔN TẬP (REVIEW)
Hệ thống lại các Cấu trúc dữ liệu và các Giải thuật đã học
Câu hỏi và Bài tập ôn tập tổng hợp

http://www.mediafire.com/download.php?1hddh65nccxh907


Last modified on May 16th, 2021 at 6:07 pm

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.