This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Chương trình c Ước của một số

10cth1-2 November 8, 2010 2

viết chương trình nhập vào số tự nhiên và nó in ra ước của nó.
Hòi sáng cô dạy ngồi áp dụng tại chỗ và post lun, các bạn edit lại nhé 🙂
[codes=c]#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
  int n,i;
  printf("nhap n: " ) ;
    scanf("%d",&n) ;
  i=1 ;
  printf("uoc la: " ) ;
    printf(" 1 " ) ;
  while ( n>=i)
  {
    i = i+1 ;
    if (n%i == 0)
      printf( "%d " ,i) ;
  }
  getch() ;
}
[/codes]


Last modified on March 31st, 2021 at 1:31 am

svfuns
svfuns2 responds

  1. skynet says:

    printf("nhap n: "<img src="plugin/emotyahoo/images/3.gif"> ;     biên khai bao img src o dau ra vay .sao giống bên code PHP quá ! [emot]grin[/emot]

  2. svfuns says:

    hehe. cái này do thằng nam không phải do tú đâu. :D:D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.