This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Code bài tập Lập trình windows bài tập tuần 3

10cth1-2 October 5, 2012 0

Code bài tập Lập trình windows bài tập tuần 3 (AccountID, Balance,FirstName,…) ai cần thì down nhé.
Code cũng ko đc đẹp cho lắm, ai thấy sai chỗ nào hay có ý kiến j` hay thì cứ cmt.
p/s:
– Pữa hỏi thèng bạn cùng lớp (ko nói tên thì chắc ai cũng pjk là ai) muk` nó ếu chỉ, gek cái thái độ >”< .....
– Àk thấy có gã nào lên Cộng đồng C hỏi cái bài ik chang bài nì lun, hok pjk fải mem lớp mình hem ta ^^

Đề bài:

–  Tạo một lớp Account chứa các thông tin tài khoản ngân hàng như sau:
o  Account ID: mã số tài khoản
o  First Name
o  Last Name
o  Balance: số dư tài khoản

–  Viết các phương thức constructor, phương thức hiển thị thông tin tài khoản, phương thức nhập thông tin tài khoản (từ bàn phím).

–  Tạo lớp AccountList chứa danh sách các Account, sử dụng ArrayList để lưu trữ danh sách này. Viết các phương thức sau
o  NewAccount: thêm một account mới vào danh sách
o  SaveFile: lưu danh sách account vào file
o  LoadFile: lấy danh sách account từ file vào danh sách
o  Report: xuất ra màn hình tất cả danh sách các account

–  Bổ sung thêm chức năng Remove xóa một account ra khỏi danh sách. Sử dụng BinarySearch của ArrayList để xác định chỉ mục của đối tượng có khóa nào đó, theo tiêu chí so sánh trong các lớp IComparer được xây dựng hỗ trợ cho Account.

–  Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của Account ID, First Name, Balance.

[codes=c#]using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections;
using System.IO;

namespace BaiTap3
{
    class Account
    {
        private string accountID;
        private int balance;
        private string firstName;
        private string lastName;
        public string AccountID
        {
            get { return accountID; }
            set { accountID = value; }
        }
        public int Balance
        {
            get { return balance; }
            set { balance = value; }
        }
        public string FirstName
        {
            get { return firstName; }
            set { firstName = value; }
        }
        public string LastName
        {
            get { return lastName; }
            set { lastName = value; }
        }
        public Account(string id, int tk, string ten, string ho)
        {
            this.accountID = id;
            this.balance = tk;
            this.FirstName = ten;
            this.lastName = ho;
        }

        public Account()
        {
            accountID = “”;
            balance = 0;
            firstName = “”;
            lastName = “”;
        }
        public void FillInfo()
        {
            Console.Write(“Nhap Account ID: “);
            accountID = Console.ReadLine();
            Console.Write(“Nhap Balance: “);
            balance = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write(“Nhap First name: “);
            firstName = Console.ReadLine();
            Console.Write(“Nhap Last name: “);
            lastName = Console.ReadLine();
        }
        public void Query()
        {
            Console.WriteLine(“————————————\nAccount ID: ” + accountID + “\nBalance: ” + balance + “\nFirst name: ” + firstName + “\nLast name: ” + lastName);
        }

    }
    public class IDcomparer : IComparer
    {
        public int Compare(object x, object y)
        {
            Account xx = (Account)x;
            Account yy = (Account)y;
            return xx.AccountID.CompareTo(yy.AccountID);
        }
    }
    class NameComparer : IComparer
    {
        public int Compare(object a, object b)
        {
            Account a1 = (Account)a;
            Account a2 = (Account)b;
            return a1.FirstName.CompareTo(a2.FirstName);
        }

    }
    class AccountList
    {
        private ArrayList accountlist = new ArrayList();
        public void AddAccount()
        {
            Account a = new Account();
            a.FillInfo();
            accountlist.Add(a);

        }
        public void addaccount()
        {
            Account a = new Account();
            accountlist.Clear();
            Console.Write(“==============Nhap ten file muon them account (D://tenfile.txt): “);
            string filename = Console.ReadLine();
            FileStream output = new FileStream(filename, FileMode.Append);
            StreamWriter writer = new StreamWriter(output);
            Console.Write(“=============Nhap so luong account muon them: “);
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.WriteLine(“================Nhap acc thu {0}: “, i + 1);
                a.FillInfo();
                accountlist.Add(a);
            }
            foreach (Account acc in accountlist)
            {
                writer.WriteLine(“{0},{1},{2},{3}”, acc.AccountID, acc.Balance, acc.FirstName, acc.LastName);

            }
            writer.Flush();
            writer.Close();
            output.Close();

        }

        public void listAccount()
        {
            foreach (Account acc in accountlist)
                acc.Query();
        }
        public void SaveFile()
        {
            Console.Write(“==========Nhap vao ten file de luu danh sach (D://tenfile.txt): “);
            string filename = Console.ReadLine();
            try
            {
                FileStream output = new FileStream(filename, FileMode.CreateNew, FileAccess.Write);
                StreamWriter writer = new StreamWriter(output);
                foreach (Account acc in accountlist)
                {
                    writer.WriteLine(“{0},{1},{2},{3}”, acc.AccountID, acc.Balance, acc.FirstName, acc.LastName);

                }
                writer.Close();
                output.Close();
            }
            catch (IOException ex)
            {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
        }
        public void LoadFile()
        {
            Console.Write(“==========Nhap ten file can doc danh sach (D://tenfile.txt): “);
            string filename = Console.ReadLine();
            accountlist.Clear();
            try
            {
                FileStream input = new FileStream(filename, FileMode.Open, FileAccess.Read);
                StreamReader reader = new StreamReader(input);
                string str;
                while ((str = reader.ReadLine()) != null)
                {
                    string[] list = str.Split(‘,’);
                    Account acc = new Account(list[0], int.Parse(list[1]), list[2], list[3]);
                    accountlist.Add(acc);
                }
                reader.Close();
                input.Close();
            }
            catch (IOException ex)
            {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }
        }
        public void delete()
        {
            Console.Write(“=============Nhap ten file chua Account can xoa (D://tenfile.txt): “);
            string filename = Console.ReadLine();
            accountlist.Clear();
            int d = 0;
            try
            {
                FileStream input = new FileStream(filename, FileMode.Open, FileAccess.Read);
                StreamReader reader = new StreamReader(input);
                string str;
                Console.Write(“=============Nhap id cua acc can xoa: “);
                string id = Console.ReadLine();
                string[] list;
                while ((str = reader.ReadLine()) != null)
                {
                    list = str.Split(‘,’);
                    Account acc = new Account(list[0], int.Parse(list[1]), list[2], list[3]);
                    accountlist.Add(acc);
                    if (list[0] == id)
                    {
                        accountlist.Remove(acc);
                        d++;
                    }
                }
                reader.Close();
                input.Close();
            }
            catch (IOException ex)
            {
                Console.Write(ex.Message);
            }
            if (d == 0)
            {
                Console.WriteLine(“————————–Ko ton tai account”);
                return;
            }
            else
            {
                FileStream output = new FileStream(filename, FileMode.Create, FileAccess.Write);
                StreamWriter writer = new StreamWriter(output);
                foreach (Account ac in accountlist)
                {
                    writer.WriteLine(“{0},{1},{2},{3}”, ac.AccountID, ac.Balance, ac.FirstName, ac.LastName);
                }
                writer.Close();
                output.Close();
                Console.WriteLine(“===============Da xoa account thanh cong============”);
            }

        }
        public void SapXepID()
        {
            accountlist.Sort(new IDcomparer());
        }
        public void SapXepTen()
        {
            accountlist.Sort(new NameComparer());
        }
    }

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            AccountList accountlist = new AccountList();
            int d = 0;
            int c;
            do
            {
                Console.Write(“\n————————–\n0.Thoat\n1.Them account\n2.Load account in ra man hinh\n3.Remove account\n4.Sap xep – theo ID\n5.Sap xep – theo Ten\n————————\nBan chon: “);
                c = int.Parse(Console.ReadLine());

                switch (c)
                {

                    case 1:
                        {

                            if (d == 0)
                            {
                                Console.Write(“==========Nhap so luong account muon them: “);
                                int n = int.Parse(Console.ReadLine());
                                for (int i = 0; i < n; i++)
                                {
                                    Console.WriteLine(“==============Nhap acc thu {0}: “, i + 1);
                                    accountlist.AddAccount();
                                }

                                accountlist.SaveFile();
                                accountlist.listAccount();
                                Console.WriteLine(“===========Luu acc thanh cong===========”);
                                d++;
                            }
                            else
                            {
                                accountlist.addaccount();
                                Console.WriteLine(“===========Luu acc thanh cong===========”);

                            }
                            break;
                        }
                    case 2:
                        {
                            accountlist.LoadFile();
                            Console.WriteLine(“=============Danh sach account trong file============”);
                            accountlist.listAccount();
                            break;
                        }
                    case 3:
                        {
                            accountlist.delete();
                            
                            break;
                        }
                    case 4:
                        {
                            accountlist.SapXepID();
                            Console.WriteLine(“===========Danh sach account trong file sau khi sap xep==============”);
                            accountlist.listAccount();
                            break;
                        }
                    case 5:
                        {
                            accountlist.SapXepTen();
                            Console.WriteLine(“============Danh sach account trong file sau khi sap xep==============”);
                            accountlist.listAccount();
                            break;
                        }
                    default:
                        Console.WriteLine(“=========Nhap sai nhap lai”);
                        break;

                }
            } while (c != 0);

        }
    }
}
[/codes]


Last modified on December 4th, 2020 at 3:14 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.