This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Danh sách các đề tài thực hành hệ điều hành

10cth1-2 March 1, 2012 4

Đề tài 1.  Characteristics of Linux – Đặc tính của Linux
Đề tài 2.  Kernel Directory Structure in Linux – Hệ thống thư mục
Đề tài 3.  Introduction to Linux Kernel – Giới thiệu nhân Linux
Đề tài 4.  Kernel Data Structures – Cấu trúc dữ liệu trong nhân
Đề tài 5.  Main Algorithms of a Linux Kernel – Thuật toán chính của nhân Linux
Đề tài 6.  Implementation of System calls – Lời gọi hệ thống
Đề tài 7.  Memory Management (Linux Kernel) – Quản lý bộ nhớ
Đề tài 8.  Conversion of Linear Address to Physical Address – Chuyển đổi địa chỉ tuyến tính sang địa chỉ vật lý
Đề tài 9.  Page Directories, Page tables and Memory mapping functions – Các hàm ánh xạ bộ nhớ, các bảng trang
Đề tài 10.  Inter Process Communication (IPC) – Giao tiếp liên tiến trình
Đề tài 11.  Communucation Via Files (IPC Technique) – Giao tiếp thông qua file
Đề tài 12.  Pipes and Name Pipes (FiFo) – Giap tiếp thông qua Pipe và Name pipo
Đề tài 13.  Debugging using ptrace – Gỡ rối (chả bik cái j :| )
Đề tài 14.  System V IPC – (chả bik cái j :| )
Đề tài 15.  IPC with Sockets
Đề tài 16.  Linux File System – File hệ thống (bin..)
Đề tài 17.  Representation of Linux in File System
Đề tài 18.  Ext2 File System
Đề tài 19.  Proc File System
Đề tài 20.  Trình bày lý thuyết và cài đặt Squid(Ubuntu- Linux). Cách cài đặt và ứng dụng thực tế.
Đề tài 21.  Trình bày lý thuyết về Iptables(Ubuntu – Linux). Cách cài đặt và ứng dụng thực tế.
Đề tài 22.  Đồng bộ tiến trình bằng miền Găng CS. Cơ sở lý thuyết và minh họa bằng một ứng dụng.
Đề tài 23.  Bài toán đồng bộ bằng Semaphore. Trình bày lý thuyết và minh họa bằng một vài ví dụ thực tế.
Đề tài 24.  Định thời CPU
Đề tài 25.  Shared memory
Đề tài 26.  Đồng bộ bằng phương pháp Mutex.
Đề tài 27.  Lập trình Multithread.
Đề tài 28.  Socket.
Đề tài 29.  Cấu trúc hệ thống tập tin. Các phương pháp truy xuất.
Đề tài 30.  Bộ nhớ ảo, phân trang.
Đề tài 31.  Cấp phát bộ nhớ(liên tục  và không liên tục), hoán vị bộ nhớ
Đề tài 32.  Deadlock, các phương pháp xử lý, ngăn chặn, tránh, phục hồi, phát hiện deadlock.
Đề tài 33.  Các bài toán đồng bộ hóa quá trình.
Đề tài 34.  Các dịch vụ của hệ điều hành.
Đề tài 35.  Các thành phần hệ thống của hệ điều hành.

Yêu cầu: Đánh giá của bài dựa vào các phần sau:

a.  Nội dung: yêu cầu hiểu các khái niệm liên quan trong bài báo cáo. Trình bày vào nội dung đề tài, không trình bày xa đề tài.
b.  Trình bày: Chia bố cục thành các phần, các mục hợp lý, bố trí nội dung rõ ràng. Thao khảo mẫu báo cáo trên trang web khoa phần biểu mẫu cho sinh viên.
c.  Các nhóm phải tự làm, không được lấy bài báo cáo của nhóm khác (hai bài báo cáo quá giống nhau coi như làm chung)

Nhóm 4-5 người nha các bạn


Last modified on December 9th, 2020 at 12:58 am

Nam Le
lequocnam4 responds

 1. vietnam1992 says:

  vậy là sao??? chọn 1 đề tài ra lam àk??? hình thức làm ntn vậy?[emot]sleepy[/emot]

 2. le.qnam says:

  uh đúng ùi, chọn 1 đề tài để làm. hihf thức có thể là trình bày phương pháp mình chọn, mục tiêu giải quyết vấn đề là gì. có minh hoạ, … noi chung là trên đó có để đó [emot]stupid[/emot]

 3. le.qnam says:

  nhóm là 4-5 người nha các bạn

 4. alviss says:

  nam oy cho tui vao nhom of ong vs nha…..! nguyen quoc khanh day……! [emot]unhappy[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.