This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Danh sách phòng thi và ca thi HK2 năm học 2011-2012

10cth1-2 May 17, 2012 2

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân, trong đó sẽ có luôn danh sách nhữung bạn cùng phòng thi với mình.

http://daotao.hutech.edu.vn/Default.aspx?page=danhsachthisv&type=lichthi
Lịch thi

…hoặc chọn dưới đây

Mạng máy tính 28.5 PKT-DBCL

Cơ sở dữ liệu 30.5 PKT-DBCL

Pháp luật đại cương 1.6
Lập trình hướng đối tượng 7.6 PKT-DBCL

Hệ điều hành 15.6 PKT-DBCL

Ai không có tên thì xuống phòng Đào tạo kiên hệ gấp nhé


Last modified on December 4th, 2020 at 11:29 pm

Nam Le
lequocnam2 responds

  1. phanthovb says:

    trống lõng , có thấy để giờ thi ca thi gì đâu
    chỉ có danh sách ko hà

  2. le.qnam says:

    đã update @@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.