This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Đề kiểm tra Toán Rời rạc và toáN Cao cấp B3 của năm trước

10cth1-2 December 12, 2010 Nam Le 1

Cái này của thầy đưa, Nam chụp = dt VGA nên mờ, độ phân giải kém nên chắp vá tùm lum hjhj.

Toán rời rạc:
../document/de-kt-toan-roi-rac-cntt-hutech.jpg

Toán Cao cấp:

../document/de-kt-toan-cao-cap-b3-cntt-hutech.jpg


Last modified on December 9th, 2020 at 1:52 am

Nam Le
lequocnamOne respond

  1. JacksoTai says:

    sao đề toán cc tới b3 dữ vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published.