This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Đề thi 2012 Môn PT TK Hệ Thống Thông Tin [ERD thầy Khang hướng dẫn ]

10cth1-2 December 26, 2012 phanthovb 2

ĐỀ THI NGÀY 26/12/2012 – MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

BÀI HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CS CỦA THẦY KHANG CHỈ ….


Last modified on December 4th, 2020 at 12:00 pm

phanthovb
phanthovb2 responds

  1. le.qnam says:

    quái sao nó đơn giản vậy :((

  2. cutiantham says:

    [emot]envy[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published.