This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Điểm thi cuối kì môn Đường lối CMĐCSVN & GTTT

10cth1-2 February 4, 2012 2

Đây là đường dẫn các bạn lên click vào  tải về xem nha:

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:

http://hutech.vn/khoallct/attachments/article/307/DLCMDCSVN%20-DH-13-22-14.pdf

Giao tiếp và truyền thông các bạn vào đây:
(Nhớ nhập mã sinh viên vào nha [emot]fear[/emot])

http://daotao.hutech.edu.vn/default.aspx?page=nhapmasv&flag=XemDiemThi


Last modified on October 18th, 2020 at 8:17 pm

riobus
riobus2 responds

  1. le.qnam says:

    èo học z mà có 5đ [emot]shuai[/emot]

  2. le.qnam says:

    ủa môn GTTT đâu Tình?v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.