This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Format DateTime trong Sql

10cth1-2 April 1, 2012 0

Sự đồng bộ về date time giữa server và client là một vấn đề quan trọng đối với lập trình viên

Theo phương pháp lập trình của mình thì trước khi lưu vào database ta sẽ convert datetime sang một dạng chuẩn nào đó ( ví dụ:yyyy-mm-dd ). Và khi lấy dữ liệu lên thì ta lại convert sang một dạng chuẩn để sử lý nó (ví dụ: mm/dd/yy, mm/dd/yyyy,dd/mm/yy, dd/mm/yyyy ……)

Bảng dưới đây sẽ liệt kê các dạng format và kèm theo ví dụ:

Giả sử ta đang xét ngày hiện tại có giá trị :12/30/2009

Dạng Format Câu Lệnh Kết Quả
[codes=sql]USA mm/dd/yy select convert(varchar, getdate(), 1) 12/30/09[/codes]

[codes=sql]ANSI yy.mm.dd select convert(varchar, getdate(), 2) 09.12.30[/codes]

[codes=sql]British/French dd/mm/yy select convert(varchar, getdate(), 3) 30/12/09[/codes]

[codes=sql]German dd.mm.yy select convert(varchar, getdate(), 4) 30.12.09[/codes]

[codes=sql]Italian dd-mm-yy select convert(varchar, getdate(), 5) 30-12-09[/codes]

[codes=sql]dd mon yy select convert(varchar, getdate(), 6) 30 Dec 09[/codes]

[codes=sql]Mon dd, yy select convert(varchar, getdate(), 7) Dec 30, 09[/codes]

[codes=sql]USA mm-dd-yy select convert(varchar, getdate(), 10) 12-30-09[/codes]

[codes=sql]JAPAN yy/mm/dd select convert(varchar, getdate(), 11) 09/12/30[/codes]

[codes=sql]SO yymmdd select convert(varchar, getdate(), 12) 091230[/codes]

[codes=sql]mon dd yyyy hh:miAM (or PM) select convert(varchar, getdate(), 100) Dec 30 2009 12:00AM[/codes]

[codes=sql]mm/dd/yyyy select convert(varchar, getdate(), 101) 12/30/2009[/codes]

[codes=sql]yyyy.mm.dd select convert(varchar, getdate(), 102) 2009.12.30[/codes]

[codes=sql]dd/mm/yyyy select convert(varchar, getdate(), 103) 30/12/2009[/codes]

[codes=sql]dd.mm.yyyy select convert(varchar, getdate(), 104) 30.12.2009[/codes]

[codes=sql]dd-mm-yyyy select convert(varchar, getdate(), 105) 30-12-2006[/codes]

[codes=sql]dd mon yyyy select convert(varchar, getdate(), 106) 30 Dec 2009[/codes]

[codes=sql]Mon dd, yyyy select convert(varchar, getdate(), 107) Dec 30, 2009[/codes]

[codes=sql]hh:mm:ss select convert(varchar, getdate(), 108) 09:30:35[/codes]

[codes=sql]Default + milliseconds mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM) select convert(varchar, getdate(), 109) Dec 30 2009 9:31:23:513AM[/codes]
[codes=sql]mm-dd-yyyy select convert(varchar, getdate(), 110) 12-30-2009[/codes]
[codes=sql]yyyy/mm/dd select convert(varchar, getdate(), 111) 2009/12/30[/codes]
[codes=sql]yyyymmdd select convert(varchar, getdate(), 112) 20091221[/codes]
[codes=sql]Europe default + milliseconds dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) select convert(varchar, getdate(), 113) 30 Dec 2009 09:34:01:090
hh:mi:ss:mmm(24h) select convert(varchar, getdate(), 113) 09:34:59:937 [/codes]

[i]Nguồn: Hoàng Nam | MSDN | w3schools[/i]

p/s: Ứng dụng của cái này các bạn sẽ làm câu 19 của bài thực hành 3 – Nước giải khát
[codes=sql]
select top 1 convert(varchar(10),NgayGH,103) as[Ngày nhập]
from PHIEUGH[/codes]

với varchar(10) là độ dài tối đa của chuỗi sau khi chuyển.
103 là format của kiểm date/time.

Để hiểu rõ hơn, xem tại MSDNw3sch00l


Last modified on March 31st, 2021 at 12:51 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.