This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

giáo viên cố vấn hết hiệu lực, tổ cố vấn học tập được thành lập

10cth1-2 May 6, 2011 0

[size=4][/size]

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên, kể từ học kỳ II năm học
2010 – 2011, Hiệu trưởng phân công các đơn vị và cá nhân trong Nhà trường thực hiện
những nhiệm vụ sau đây:
[i]1. Tổ Cố vấn học tập trực thuộc Phòng Đào tạo có trách nhiệm tổ chức và
triển khai nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên các vấn đề liên quan đến quá trình
đào tạo (các quy trình học vụ, thông tin về Quy chế, các Quy định của
Nhà trường …). Giao Lãnh đạo Phòng Đào tạo nghiên cứu xây dựng Quy định
về chức năng, nhiệm vụ của Tổ Cố vấn học tập.
2. Lãnh đạo các Khoa có trách nhiệm phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ tư vấn
các vấn đề thuộc về chuyên môn (chương trình đào tạo ngành/chuyên ngành
đào tạo, các môn học tương đương, v.v…) cho sinh viên trong suốt thời gian
học tập tại Trường.
3. Thông báo này thay thế cho Quyết định số 793/QĐ-ĐKC ngày 14/10/2008 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM ban hành Quy định
tạm thời về công việc của cố vấn học tập và Quyết định số 1191/QĐ-ĐKC ngày
30/11/2010 của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học
2010-2011.[/i]
Đề nghị lãnh đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng.
Nơi nhận:
– Thông báo trên trang thông tin điện tử;
– Thông báo cho SV;
– Lưu TC-HC.

file kem` theo: http://www.hutech.edu.vn/codientu/docalls/hutech-2724-thongbaovetochuclaicvht.pdf


Last modified on December 9th, 2020 at 1:33 am

pithu_cth01
pithu_cth01



0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.