This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Hàm Chia sẻ lên mạng xã hội dùng Javascript [web]

10cth1-2 September 18, 2011 0

Buổi tối ngồi rảnh viết ra cái này, đem chia sẻ có ai dùng thì dùng nhe. Có thể tự thêm các mjang xã hội khác.
Đang làm giao diện cho trang autoit.72ls.net , và thêm cái chia sẻ lên Zing, FB, Twitter nhưng trên phpBB nó chỉ trả về ./view…. chứ ko trả về full đường dẫn, nên sẽ ko tự lấy full link được, nên mò ra cái hàm chia sẻ này. Cách dùng thì nhìn là biết rồi nhé..

[codes=js]function posturl(choose) {
  title = document.title;
  url = document.location.href;
  img = “http://nc8.upanh.com/b6.s18.d1/79dc4244d8b36128b0c90aaada9b9576_35295598.logo.png”;
if (choose==”googlebookmark”) {
  urlfinal = “http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=” + url +”amp;title=” + title;
}
else if (choose==”zing”) {
  urlfinal = “http://link.apps.zing.vn/share?u=” + url + “&desc=” + title + “&images=” + img;
}
else if (choose==”fb”) {
  urlfinal = “http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=” + url + “&t=” + title;
}
else if (choose==”t”) {
  urlfinal = “http://twitter.com/home/?status=Tip+@+” + url + “+"” + title + “"&source=shareaholic”;
}
else if (choose==”gmail”) {
  urlfinal = “https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=cm&fs=1&tf=1&su=” + title + “&body=Join with us: ” + url;
}
window.open(urlfinal);
}
[/codes]

@ b freeze_love | kenty | lequocnam


Last modified on December 9th, 2020 at 1:19 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.