This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Học phí năm học 2011 – 2012

10cth1-2 June 23, 2011 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 794/TB-ĐKC
  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 06  năm 2011

THÔNG BÁO
HỌC PHÍ NĂM HỌC 2011 – 2012
(Bậc Đại học – Cao đẳng)

1. Mức học phí:

– Theo số tín chỉ mỗi sinh viên đăng ký trong học kỳ.

– Đơn giá: 400,000 đ/tín chỉ (áp dụng cho bậc Đại học và Cao đẳng)

2. Thời gian:

–  Trong 3 tuần đầu của học kỳ ( HKI từ 05-24/09/2011).

–  Trong thời gian này sinh viên phải đóng đủ toàn bộ học phí học kỳ I.

3. Địa điểm:

– Tại phòng Kế hoạch tài chính (trụ sở số 144/24 Điện Biên Phủ )

– Tại các điểm giao dịch của các ngân hàng: đóng/ chuyển tiền vào tài khoản của Trường theo chi tiết sau :

Đơn vị nhận : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM

Số TK : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng công thương chi nhánh 1 TP HCM ;

Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Sài gòn;

Hoặc số TK : 119 2196 8127 012 tại Ngân hàng  Techcombank chi nhánh Quận 3.

Nội dung : học phí cho sinh viên . . . . . . , mã sinh viên . . . . . , học phí học kỳ. . . .

4. Lưu ý:

– Năm học 2011 – 2012 , Trường thu học phí mỗi học kỳ một đợt duy nhất vào 3 tuần đầu của học kỳ ( HKI từ 05-24/09/2011) .

– Sau ngày 24/9, Trường in danh sách lớp môn học chuyển về các Khoa chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí HKI . Giảng viên căn cứ danh sách này để điểm danh, thi giữa kỳ và thi cuối kỳ.

–  Với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn tất học phí đúng thời hạn thì phải làm đơn có xác nhận hoàn cảnh của phụ huynh, địa phương và phòng Công tác Học sinh Sinh viên, sau đó nộp lên phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 24/9/2011 để trình Ban Giám Hiệu xem xét giải quyết.

Đề nghị các lãnh đạo các Phòng, Khoa, và Bộ phận Tư vấn – Hỗ trợ học tập phổ biến thông báo này đến từng sinh viên.

Đề nghị sinh viên đóng học phí đủ và đúng thời hạn qui định để Trường có thể bố trí Giáo viên giảng dạy và bố trí phòng học các lớp môn học đúng với sĩ số đã đăng ký.

Nơi nhận:

–          Các Phòng, Khoa
–          Bộ phận Tư vấn – Hỗ trợ học tập.
–          Các lớp .
–          Lưu .   KT. HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng

(đã ký)

TS. Kiều xuân Hùng
(Nguồn: http://hutech.vn/taichinh/i209-thong-bao-hoc-phi-nam-hoc-20112012-%28bac-dh,-cd%29.aspx)


Last modified on December 9th, 2020 at 1:31 am

Nam Le
lequocnam2 responds

  1. le.qnam says:

    ui. tối lại vào thì trường del rồi. ko bít có nhầm lẫn j không???

  2. le.qnam says:

    mức học phí này đã được điều chỉnh lại. các bạn xem ở đây
    http://10cth01-2.isgreat.org/home/read.php?250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.