This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

học phí năm học 2011-2012

10cth1-2 July 22, 2011 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  950   /TB-ĐKC  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 07  năm 2011
THÔNG BÁO
HỌC PHÍ NĂM HỌC 2011 – 2012
Áp dụng cho tất cả các lớp ban ngày và ban đêm học theo Hệ tín chỉ
—oOo—
1. Mức học phí:
  – Theo số tín chỉ mỗi sinh viên đăng ký trong học kỳ.
  – Đơn giá:   + Bậc Đại học :   385,000 đ/tín chỉ
      + Bậc Cao đẳng :   365,000 đ/tín chỉ
2. Thời gian và cách đóng học phí:
  a) Đối với các lớp ban ngày (đại học, cao đẳng):
–  Trong 2 tuần đầu của học kỳ ( HKI từ 05→ 17/09/2011), sinh viên đóng trọn học phí HKI .
–  Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng trọn học phí cả học kỳ , có thể đóng thành 2 đợt:
+ Đợt 1: từ 05/09 → 17/09/2011 , số tiền 5.000.000 đ
+ Đợt 2: từ 31/10 → 12/11/2011, phần còn lại của học kỳ I.
  b) Đối với các lớp ban đêm ( Hệ VB2, VLVH, Liên thông):
–  Trong 2 tuần đầu của học kỳ ( HKI từ 05/9→ 17/09/2011), sinh viên đóng trọn học phí HKI .
–  Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng trọn học phí cả học kỳ , có thể đóng thành 2 đợt:
+ Đợt 1: từ 05/09 → 17/9/2011 , số tiền 5.000.000 đ
+ Đợt 2: từ 24/10 → 05/11/2011, phần còn lại của học kỳ I.
3. Địa điểm:
  – Tại phòng Kế hoạch tài chính (trụ sở số 144/24 Điện Biên Phủ )
  – Tại các điểm giao dịch của các ngân hàng: đóng/ chuyển tiền vào tài khoản của Trường theo chi tiết sau :
Đơn vị nhận : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM
Số TK : 102 010 000 100 452 tại Ngân hàng công thương chi nhánh 1 TP HCM ;  
  Hoặc số TK: 1600 201 058 790 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Sài gòn;
Hoặc số TK : 119 2196 8127 012 tại Ngân hàng  Techcombank chi nhánh Quận 3.
Nội dung : học phí cho sinh viên . . . . . . , mã sinh viên . . . . . , học phí học kỳ. . . .
4. Lưu ý:
  – Sau ngày 17/09/2011, Trường in danh sách chính thức lớp môn học chuyển về các Khoa chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí HKI hoặc học phí đợt 1 . Giảng viên căn cứ danh sách này để điểm danh, thi giữa kỳ và chấm điểm quá trình.
  – Sau ngày 12/11/2011, danh sách thi cuối kỳ chỉ bao gồm những sinh viên đã đóng đủ học phí HKI .

  Nơi nhận:
–  Các Phòng, Khoa
–  Bộ phận Tư vấn – Hỗ trợ học tập.
–  Các lớp .
–  Lưu .  KT. HIỆU TRƯỞNG
Phó Hiệu trưởng
(Đã ký)

TS. Kiều Xuân Hùng


Last modified on December 9th, 2020 at 1:30 am

africatruong
africatruong3 responds

  1. VuAn92 says:

    lại tăng học phí rồi.[emot]fear[/emot]

  2. le.qnam says:

    hp ko là 400k nữa [emot]ok[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.