This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lam wen nha moi ng`

10cth1-2 October 25, 2010 azenma 3

[font=Courier New][emot]grin[/emot] thay cug ngai ma thui cung ke hjhj hehe hoho
[emot]cry[/emot] [color=#008000][/color]cho lam wen cai nha moi ng`[emot]uplook[/emot][/font]


Last modified on December 9th, 2020 at 2:12 am

azenma
azenma3 responds

  1. aodensitinh_035 says:

    lam wen ma ko ghi chut thong tin j ve minh sao wen [emot]question[/emot]. Wen la ntnay ne : NGọc Hiếu CTH02 , cao met mot nang 8 kí lô . Dân daklak dep trai hoc gioi con nha giau ma mac benh nổ hihi

  2. svfuns says:

    bó tay.
    Nói rõ họ tên lớp 01 hay 02 đi bạn.
    mình là tú – 01
    tên duy nhất trong lớp.
    lùn nhất trong lớp.
    nhỏ nhất trong lớp.
    mọi người đừng gét tú nha.
    ^^

  3. le.qnam says:

    Mình là Nam , cũng là Nam luôn hehe. Oh trong lớp có 2 nam, vậy mình là Lê Quốc Nam 10cth01.
    YML lequocnam_ntv

    [emot]grin[/emot][emot]ok[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *