This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Phùuuuuuu thế là đã làm xong bài thực hành 8 !!!

10cth1-2 December 10, 2010 3

[codes=c]
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int a[10];
int kiemtranguyento(int a);
int demnguyento(int a[],int n);
int n,i,j, dem, min, max, max2, min2;
float tong,tbduong,tbam,tich;

int kiemtranguyento(int a)
{if (a<=1)
{return 0;}
for (int i=2;i<a;i++)
{if (a%i==0){return 0;}}
return 1;}

int demnguyento(int a[100],int n)
{int dem=0;
for(int i=0;i<n;i++)
{if(kiemtranguyento (a[i])==1 && a[i]<100)
dem=dem+1;}
return dem;}

void main()
{
printf("Moi ban nhap vao so phan tu cua mang: ");
scanf("%d",&n);
for (i=0;i<n;i++)
  {printf("nhap a[%d]:",i );
  scanf("%d",&a[i]);}
  printf("Mang vua nhap la: \n");
for (i=0;i<n;i++)
{printf("%3d",a[i]);}
printf("\n");
dem=0;tong=0;tbduong=0;tbam=0;
tich=0;max=a[0];min=a[0];min2=a[0];max2=a[0];

printf(" Cac phan tu chia het cho 3 trong mang la: ");
for (i=0;i<n;i++)
{  if (a[i]%3==0)printf ("%3d ",a[i]);
  if (a[i]%3==0) dem=dem+1;
  tong=tong+a[i];
  if (a[i]>=0) tbduong=tbduong+a[i];
  if (a[i]<0) tbam=tbam+a[i];  
  if (max<a[i]) max=a[i];
  if (min>a[i]) min=a[i];
  if (a[i]<0 ){ if (max2<a[i]) max2=a[i] ;}
if (a[i]>=0 ){if (min2<a[i]) min2=a[i];}
}
printf("\n");
  if (dem==0) printf(" Mang khong co phan tu nao chia het cho 3\n");
printf("\n Tong cac so trong mang la: %1.0f\n", tong);
printf(" Trung binh cong cua cac so trong mang la: %5.2f\n", tong/n );
printf(" Trung binh cong cua phan tu duong trong mang la: %5.2f \n", tbduong/n);
printf(" Trung binh cong cua phan tu am trong mang la: %5.2f \n", tbam/n);
printf(" Gia tri lon nhat trong mang la %d\n", max);
printf(" Gia tri nho nhat trong mang la %d\n", min);
int kq=demnguyento( a,n);
printf(" So luong so nguyen to trong mang la: %d\n",kq);
for(i=0;i<n;i++)
    {if(min2>a[i]) min2=a[i]; else  max2=a[i];}
  if(min2<0)
  { for(i=0;i<n;i++)
     if(min2<a[i]&&a[i]<0)
       min2=a[i];
  }
  if(max2>0)
    {  for(i=0;i<n;i++)
       if(max2>a[i]&&a[i]>0)
     max2=a[i];
    }
  if(min2>=0)  printf(" Khong  ton tai so am\n");
  else   printf(" Gia tri am lon nhat trong mang la %d\n", min2);
  if(max2<=0)   printf("\n Khong ton tai so duong\n");
   else printf(" Gia tri duong nho nhat trong mang la %d\n", max2);
getch();  
}[/codes]

Trong quá trình làm có diều gì sơ sót. Mong mọi người góp ý.


Last modified on December 9th, 2020 at 1:54 am

pithu_cth01
pithu_cth013 responds

 1. pithu_cth01 says:

  nhấn vào đây nếu bạn muốn tải về: DOWNLOAD

 2. le.qnam says:

  Thanks pí thư [emot]ok[/emot]
  à mai mốt ghi đề rồi gửi code nhé cho dễ xem đó là bài j ấy mà [emot]grin[/emot]

 3. pithu_cth01 says:

  Bài này dễ òm ai cũng làm được, đâu cần phải cảm ơn, mình còn lũng cũng nhiều , không dám nhận những lời khen ngợi…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.