This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tài liệu xác suất thống kê

10cth1-2 September 9, 2011 Nam Le 2

Ai mua thì đăng ký lại với tui.
Giáo khoa: 25k
Sách bài tập: 27k

nhớ đưa tiền trước ah. lấy đúng giá ko lồi cắt nào :|, lấy của thầy Phục.

Còn xấp giấy photo thì đăng kí lại với Thủ quỹ (Nhi).


Last modified on December 9th, 2020 at 1:21 am

Nam Le
lequocnam2 responds

  1. alviss says:

    ok ok :D:D ma Nam oy 2 cuon sach do cái nào cần thiết thế???

  2. le.qnam says:

    cái sách bài tập quan trọng hơn [emot]grin[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published.