This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thông báo làm thuyết trình môn Lý thuyết đồ thị

10cth1-2 November 7, 2011 0

Ngày 8.11.2011, các nhóm sẽ lên thuyết trình một thuật toán đã học có cả code. Nam chia nhóm theo môn Giao tiếp truyền thông, bạn nào muốn tách nhóm thì vẫn cứ làm rồi ghi tên lại.

Các bài thuyết trình sẽ được tập trung vào 1 chiếc USB và 1 máy tính dùng chung.

8.11 là ngày cuối kết thúc môn Lý thuyết đồ thị – Lý thuyết nên các nhóm thuyết trình xong sẽ kết thúc luôn. Các bạn nhớ chú ý nhe.


Last modified on December 9th, 2020 at 1:15 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.