This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thông báo mới về điểm 30% Lí thuyết đồ thị

10cth1-2 January 11, 2012 0

Điểm môn lý thuyết đồ thị xem tại đây.

Tin mới nhận:

Những bạn có thắc mắc về điểm 30% môn Lý thuyết đồ thị thì ngay lập tức liên hệ với cô Châu để điều chỉnh lại. Thời hạn là hết tuần này, nếu không thì điểm sẽ được chuyển về phòng Đào tạo nhập điểm.

sdt cô Châu:

0908 539 045


Last modified on December 9th, 2020 at 1:06 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.