This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thông báo xử lí học vụ năm 2012

10cth1-2 August 20, 2012 0

Thời gian phản hồi: Từ 17/08 đến 24/08/2012                        

DANH SÁCH DỰ KIẾN SV KHÓA 10 CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TRONG DIỆN BỊ XỬ LÝ HỌC VỤ                        
BUỘC THÔI HỌC – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012                        
(Đính kèm thông báo số 1517/TB-ĐKC ngày 17 tháng 08 năm 2012)                        
                        
  Ghi chú:  – BTH1:  Buộc thôi học vì SV không đăng ký học tập, tự ý bỏ học không lý do hoặc có ĐTB HK2 = 0.0                  
    – BTH2:  Buộc thôi học vì SV không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo đúng qui định                  
    – BTH3:  Buộc thôi học vì SV đã bị cảnh báo học tập ở HK1 11-12 và kết quả học tập ở HK2 11-12 vẫn                   
      không cải thiện                  
    – CBHT1:  Cảnh báo học tập vì SV có ĐTB HK2 < 1.00                   
    – CBHT2:  Cảnh báo học tập vì SV có ĐTB cả HK1 11-12 và HK2 11-12 đều < 1.10                  
    – CBHT3:  Cảnh báo học tập vì SV có ĐTB tích lũy < 1.4                   Buộc thôi học: STT  MSSV  Lớp  Bậc  Họ  tên  “Ngàysinh”  “ĐTB HK2 11-12”  “TC đạt HK2 11-12”  “ĐTB HK1 11-12”  “TC đạt HK1 11-12”  “ĐTB tích lũy”  XLHV
1  1011020054  10CTH01  CĐ  Dư Đức  Huy  20/07/92  0.00  0  0.14  3  1.83  BTH1
2  1011020115  10CTH01  CĐ  Nguyễn Nhật  Tân  01/09/92  0.00  0  0.65  5  1.80  BTH1
3  1011020143  10CTH01  CĐ  Vũ Thế  Tuân  02/11/91  0.00  0  0.94  8  1.57  BTH1
4  0851020035  10CTH02  CĐ  Trương Ngọc  ẩn  30/08/89  0.00  0      1.66  BTH1
5  0951020084  10CTH02  CĐ  Nguyễn Thanh  Hùng  20/09/91  0.00  0  0.56  5  1.73  BTH1
6  1011020157  10CTH02  CĐ  Lưu Huỳnh  Anh  28/03/92  0.00  0  1.03  8  1.66  BTH1
7  1011020219  10CTH03  CĐ  Lê Văn  Luyến  10/12/91  0.00  0  1.30  15  1.31  BTH1
8  1011020276  10CTH03  CĐ  Đinh Tấn  Trà  13/07/92  0.75  8  1.17  11  1.42  BTH3
9  1011020283  10CTH03  CĐ  Võ Nhật  Trường  17/02/91  0.00  0  0.53  5  1.85  BTH1
10  1011020452  10CTH04  CĐ  Phan Anh  Kiệt  12/04/92  0.00  0  1.47  8  1.98  BTH1
11  1011020676  10CTH04  CĐ  Nguyễn Thị Huyền  Trang  16/06/91  0.00  0  0.87  11  1.87  BTH1

Cảnh báo học tập:

1  1011020161  10CTH02  CĐ  Phạm Văn  Binh  04/01/92  0.90  5  2.28  18  2.07  CBHT1
2  1011020172  10CTH03  CĐ  Trần Phương  Điền  24/03/88  0.97  11  1.80  12  1.58  CBHT1
3  1011020279  10CTH03  CĐ  Trần Minh  Trí  05/07/92  0.83  6  1.33  11  1.53  CBHT1
4  1011020385  10CTH04  CĐ  Nguyễn Văn  Hàng  20/10/92  0.92  12  1.90  15  1.61  CBHT1
5  1011020442  10CTH04  CĐ  Nguyễn Hoàng Tuấn  Khanh  25/10/92  0.64  5  0.88  11  1.82  CBHT1
6  1011020449  10CTH04  CĐ  Thái Hòa  Khôi  19/03/91  0.70  5  1.47  8  2.19  CBHT1
7  1011020484  10CTH04  CĐ  Lê Trần Nhật  Minh  13/10/92  0.57  5  1.87  15  2.12  CBHT1
8  1011020488  10CTH04  CĐ  Phan Ngọc  Minh  10/04/92  0.40  2  1.80  15  1.66  CBHT1
9  1011020506  10CTH04  CĐ  Phan Thị Bích  Ngân  26/02/92  0.76  8  1.24  11  2.03  CBHT1
10  1011020512  10CTH04  CĐ  Điểu  Ngọc  88//88  0.55  5  1.74  21  1.77  CBHT1
11  1011020729  10CTH04  CĐ  Trương Khánh  Vinh  14/03/91  0.57  2  1.38  10  2.22  CBHT1
12  1011020734  10CTH04  CĐ  Nguyễn Đoàn Quang  Vũ  24/03/92  0.37  3  1.26  11  1.92  CBHT1

Nguồn: Khoa cntt


Last modified on December 4th, 2020 at 3:18 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.