This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Trình soạn thảo văn bản trong linux [linux]

10cth1-2 March 22, 2012 0

TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN VI
Linux có nhiều chương trình cho phép soạn thảo văn bản như: vi, emacs, joe, pico, ed, nano, … Chương trình  soạn thảo văn bản
vi, theo chuẩn POSIX, có mặt hầu hết trên các hệ điều hành Linux.
1. Khởi động vi – Các chế độ trong vi
Khởi động vi, thường với tên tập tin cần soạn thảo:
vi filename
filename là tập tin mới hoặc tập tin có sẵn.
Có thể mở nhiều tập tin cùng lúc: vi filename1 filename2 tập tin đầu tiên sẽ trong cửa sổ soạn thảo, chuyển sang tập tin sau bằng lệnh :next và chuyển sang tập tin trước bằng lệnh :prev.
Khi bắt đầu vào vi, chương trình được đặt ở chế độ lệnh (command  mode), nghĩa là vi sẽ xử lý mọi động tác gõ phím như các lệnh soạn thảo,  mà không xem là văn bản nhập vào tập tin. Để thêm văn bản vào tập tin,  bạn phải chuyển vi sang chế độ chèn (insert mode) bằng một trong các  lệnh sau:

Không lệnh nào trong chế độ chèn này xuất hiện trên màn hình, nhưng bất cứ phím gì gõ kế tiếp đều là văn bản nhập.
Nói chung chỉ dùng chế độ chèn khi thêm văn bản vào tập tin, và chế độ  lệnh cho mọi việc khác (di chuyển quanh tập tin, xóa văn bản,…). Cần xác  định ta đang ở chế độ nào: chế độ chèn có — INSERT — ở đáy màn hình, nhấn phím Esc để vào chế độ lệnh khi cần.
Các lệnh trong chế độ lệnh không hiển thị khi nhập, ngoại trừ một số lệnh ở chế độ dòng lệnh, hiển thị lệnh nhập ở đáy màn hình.
2. Ghi tên tập tin rồi thoát khỏi vi
Mọi soạn thảo trong vi tuy hiển thị trên terminal nhưng chỉ nằm trên bộ  đệm. Cần phải ghi văn bản từ bộ đệm vào tập tin để lưu trữ lại.
Trở về chế độ lệnh bằng phím Esc rồi dùng các lệnh sau:

3. Di chuyển con trỏ
Khi soạn thảo tập tin, thường phải dời con trỏ chạy quanh tập tin. Dùng  các phím mũi tên để di chuyển, Cũng có thể dùng các phím sau để thực  hiện trong chế độ lệnh.

Di chuyển theo trang màn hình

Nhảy khắp tập tin, thực hiện trong chế độ lệnh, không hiển thị ra màn hình

Có thể đánh số hiệu dòng để dễ quan sát hơn, thực hiện trong chế độ lệnh:

:set nu Hiển thị số hiệu dòng
:set nonu Xóa số hiệu dòng

4. Tìm kiếm trong văn bản
vi có thể định vị các từ hay nhóm ký tự cụ thể ở bất kỳ nơi nào trong  tập tin, tính năng này tiện lợi khi sửa lỗi chính tả. Các lệnh này chỉ  làm việc trong chế độ lệnh:

/word Tìm word từ con trỏ đến cuối tập tin
?word Tìm word từ con trỏ ngược đến đầu tập tin

Chuỗi được tìm kiếm trong lệnh / hay ? có thể là một biểu thức.
5. Sao chép và di chuyển văn bản
vi có nhiều bộ đệm (36):
– Bộ đệm vô danh (unmaed buffer): dùng lưu trữ thao tác cần cho lệnh Undo.
– Bộ đệm định danh (named buffer): "a đến "z
– Bộ đệm định số (numbered buffer): "1 đến "9Để sao chép văn bản phải thực hiện thông qua bộ đệm bằng các lệnh sau:

"anyy Bứng (yank) n dòng kể từ con trỏ vào bộ đệm "a
"ap Đặt (put) bản sao nội dung bộ đệm "a vào bộ đệm làm việc

6. Thay thế và xóa văn bản

cw Thay đổi từ
cc Thay đổi dòng
C Thay đổi văn bản từ vị trí hiện thời tới cuối dòng
:%s/w1/w2/g Thay thế (substitution) w1 toàn bộ (global) thành w2

Ai cũng mắc lỗi khi soạn thảo, vì vậy vi cung cấp các phương tiện hiệu  chỉnh sai sót. Các lệnh này chỉ làm việc trong chế độ lệnh:

@networkinghutech


Last modified on December 5th, 2020 at 1:08 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.