This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

phần mềm Phương Viết bằng C-Sharp

10cth1-2 February 14, 2012 3

thực hiện công thức cộng trừ nhân chia tuỳ ý, thích nhập bao nhiêu số thì nhập
phần mềm tìm và thực hiện tính nhân chia trước cộng trừ sau.
yêu cầu .net farmework 2.0

bạn nào test lỗi mong các bạn chỉ giáo để mình hoàn chỉnh. cảm ơn

[attach]17[/attach]


Last modified on December 9th, 2020 at 1:00 am

pithu_cth01
pithu_cth01



3 responds

  1. le.qnam says:

    [emot]zan[/emot] Phương post vào mục source code nha vì nó cũng liên quan đến môn học hihi

  2. le.qnam says:

    uh phần mềm cũng được đó. thêm mấy chức năng tính sin cos tan căn tích phân đạo hàm với vẽ đồ thị nữa là ok lun [emot]ok[/emot]

  3. pithu_cth01 says:

    ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.