This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Thông báo việc Kiểm tra giữa kì môn Tin học đại cương

10cth1-2 December 9, 2010 5

Bữa nọ xuống văn phòng khoa thấy nó dán cái mảnh giấy màu tráng ở bàn làm việc có nội dung:
“Các lớp trưởng thông báo cho lớp biết tong tuàn 15 sẽ có kiểm tra giữa kì môn Tin học đại cương, về thông báo cho lớp.”
Và cái nữa là bữa đi thực hành tin học ca hai, thầy hướng dẫn bảo là báo cho các bạn biết môn Tin đại cương sẽ có cuộc kiểm tra giữa kì.

Thông tin chi tiết sẽ đc cập nhật tại bài viết này, các bạn đón đọc [emot]grin[/emot]


Last modified on December 9th, 2020 at 1:54 am

Nam Le
lequocnam5 responds

 1. mr.phupro says:

  Chuyến này tiêu anh em rồi. Tin học đại cương thực hành bài hiểu bài không, bây giờ sắp thi giữa kì.[emot]anger[/emot]

 2. pithu_cth01 says:

  Đừng quan trọng vấn đề như vậy! Chỉ nghĩ, bài dễ òm là ta sẽ vượt qua thôi mà!

 3. xuanloc_10CTH02 says:

  nghe thầy nói là lớp mình thi về mảng hay sao đó kì này chết chắc lun đó [emot]fear[/emot]

 4. mr.phupro says:

  pí thư 01 ôn phần nào chỉ với.

 5. le.qnam says:

  Cứ ôn các thuật toán của nhữung bài tập đã làm. Và để còn biết đường làm chứ biết code mà ko hiểu thuật toán cũng z ah [emot]dog[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.