This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tính Điểm CK môn hệ điều hành

10cth1-2 June 20, 2012 3

Do lớp học dốt quá, điểm cuối kì tè le tét bét nên hồi chiều tui gặp thầy Tuấn, thầy Tuấn cho hay ai có làm bài báo cáo coọng 1đ CK, đi học đầy đủ + 2d CK và + điểm bài CK = điểm chính thức CK nhá


Last modified on December 4th, 2020 at 11:27 pm

Nam Le
lequocnam3 responds

  1. hoan_giao_su says:

    hj vong minh dc vai 4diem luc thi + 1 diem bao cao + 2 diem di hoc day du (neu thay nham mat cho qua)=7 diem.. the thi qua chac =))

  2. quangtri says:

    tinh tuc chinh xac ko Nam.., dc the thi tot qua.., thay that la tot bung [emot]envy[/emot][emot]envy[/emot][emot]envy[/emot]

  3. le.qnam says:

    chính xác, N moi gap thay lúc chiều  [emot]ok[/emot]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.