This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Học phí học kì 1 năm 3

10cth1-2 July 15, 2012 0

1/ Hệ tín chỉ – Khoá 2011 trở về trước

a. Bậc Đại học                                                                                        430.000 đ/tín chỉ

b. Bậc Cao đẳng                                                                                     400.000 đ/tín chỉ

2/ Hệ tín chỉ  – Khoá 2012

a. Bậc Đại học                                                                                        460.000 đ/tín chỉ

b. Bậc Cao đẳng                                                                                     430.000 đ/tín chỉ

d. Các khoản thu khác                                                                        

– Thi lại                                                                        100,000 đ/môn

– Thi lại tốt nghiệp                                                      300,000 đ/môn

– Làm lại và bảo vệ luận văn/ đồ án TN lần 2  2,500,000 đ/môn

– Phúc khảo bài thi                                                      100,000 đ/môn

4/ Giáo dục thể chất (áp dụng cho Cao đẳng và Đại học)

a. Khoá 2012                                                                                           250.000 đ/tín chỉ

b. Khoá 2011 trở về trước                                                                     215.000 đ/tín chỉ

5/ Giáo dục quốc phòng

–         Đại học                                                                      600,000 đồng

–         Cao đẳng                                                                    600,000 đồng

–         Liên thông từ trung cấp lên CĐ                               300,000 đồng

–         Liên thông từ CĐ lên ĐH                                        300,000 đồng

–         Liên thông từ trung cấp lên ĐH                               400,000 đồng


Last modified on December 4th, 2020 at 3:18 am

Nam Le
lequocnam0 responds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.